Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności firmy Wjatech Sp.z o.o.

Przedmiotem projektu jest produkcyjne wdrożenie sitodrukarki do nanoszenia warstw światłoczułych na taflach szklanych metodą sitodruku w cyklu automatycznym.

Zakładanym przez Spółkę efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej na skalę przedsiębiorstwa ale również i świata.

Skutkować to będzie m.in.:
1. Wzrostem zatrudnienia w firmie
2. Wzrostem przychodów ze sprzedaży
3. Wprowadzeniem innowacji organizacyjnej, procesowej oraz produktowej
4. Oszczędnościami energii elektrycznej

Okres realizacji projektu: 26.04.2017 – 30.06.2019

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIR.03.02.01-18-0034/15-00

Wartość Projektu: 24 114 169,06PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 069 607,00PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności firmy Wjatech Sp.z o.o.

Przedmiotem projektu jest produkcyjne wdrożenie sitodrukarki do nanoszenia warstw światłoczułych na taflach szklanych metodą sitodruku w cyklu automatycznym.

Zakładanym przez Spółkę efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej na skalę przedsiębiorstwa ale również i świata.

Skutkować to będzie m.in.:
1. Wzrostem zatrudnienia w firmie
2. Wzrostem przychodów ze sprzedaży
3. Wprowadzeniem innowacji organizacyjnej, procesowej oraz produktowej
4. Oszczędnościami energii elektrycznej

Okres realizacji projektu: 26.04.2017 – 31.12.2018

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIR.03.02.01-18-0034/15-00

Wartość Projektu: 20 481 001,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 076 522,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

„Zakup informatycznego systemu dynamicznej optymalizacji i wsparcia zarządzania procesami produkcji w firmie WJATECH Sp. z o.o.”  

Numer umowy:  SOI/TT/19/2021

Całkowita wartość projektu 531 394,44  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 367 223,80 PLN

Nazwa beneficjenta:  WJATECH Sp.z o.o. 

Cel główny realizacji projektu:  Wzrost efektywności infrastrukturalnej poprzez zoptymalizowanie obszarów gospodarki materiałowej i ograniczenie nadmiernych zapasów. Wprowadzona technologia spowodowała permanentną zmianę procesu produkcji wprowadzając w przedsiębiorstwie innowacyjność procesową.

Planowane efekty:  Efektem realizacji projektu będzie są korzyści rynkowe, finansowe, technologiczne oraz organizacyjne czego wynikiem będzie wzrost przychodów ze sprzedaży w skali przedsiębiorstwa o 15 %.

TYTUŁ PROJEKTU

„Opracowanie w toku prac B+R urządzenia spajającego nowej generacji wykorzystującego technologię ultradźwiękowego zgrzewania hybrydowych materiałów kompozytowych typu CFRP”

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R w układzie 3-etapowym tj.:

Etap I BP – Opracowanie nowej technologii w skali laboratoryjnej procesu zgrzewania ultradźwiękowego polimerów zbrojonych włóknem węglowym.

Etap II PR – Opracowanie metod różnicowego pomiaru spoiny w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem profilometrów laserowych w skali laboratoryjnej.

Etap III PR – Opracowanie wraz z integracją i optymalizacją modułów urządzenia spajającego nowej generacji.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie działalności i aktywności badawczo – rozwojowej firmy WJATECH Sp. z o.o. na rzecz podniesienia jej konkurencyjności w wyniku opracowania w toku prac badawczych i wdrożenia na rynek innowacyjnych urządzeń spajających nowej generacji.

PLANOWANE EFEKTY

Koncepcja projektu zakłada wdrożenie do własnej działalności gospodarczej wyników prac B+R na bazie, których rozpocznie produkcję i sprzedaż gotowego rozwiązania w postaci urządzenia spajającego nowej generacji. Grupę docelową stanowiły będą podmioty z sektora motoryzacyjnego, jak również lotniczego, zbrojeniowego, budowlanego, maszynowego i elektromaszynowego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 218 472,66 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 055 613,10 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach   Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP, Wjatech Sp. z o. o.  z siedzibą w 36-062 Zaczernie 190 D

„Internacjonalizacja działalności w celu wprowadzenia własnych produktów na rynki zagraniczne” nr wniosku POPW.01.02.00-18-0054/19

Całkowita wartość projektu 775 335,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 339 400,00 PLN

Nazwa beneficjenta:  Wjatech Sp.z o.o.

Cel projektu:
Celem projektu jest osiągnięcie gotowości do sprzedaży zautomatyzowanych maszyn projektowanych i wytwarzanych przez WJATECH sp. z o.o. na rynku niemieckim.
Celem pośrednim jest zwiększenie możliwości sprzedażowej produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa z jednoczesnym założeniem zwiększania ich innowacyjności i konkurencyjności w stosunku do innych produktów na rynku.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WJATECH dzięki wdrożeniu nowego produktu: innowacyjnej 8 osiowej linii technologicznej do zastosowań w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej.

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej automatycznej zrobotyzowanej 8 osiowej linii technologicznej do produkcji elementów wielkogabarytowych do zastosowań w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej.

Planowane efekty: Do założonych efektów należą: Wdrożenie innowacyjnej technologii, wejście na nowe rynki zbytu, poprawa warunków BHP, wdrożenie nowego innowacyjnego produktu będącego wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, wzrost przychodów ze sprzedaży, utworzenie nowych miejsc pracy: 2 etaty, wzrost konkurencyjność na rynku regionalnym oraz krajowym.

Wartość projektu: 4 920 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 280 000,00 PLN