TYTUŁ PROJEKTU

„Opracowanie w toku prac B+R urządzenia spajającego nowej generacji wykorzystującego technologię ultradźwiękowego zgrzewania hybrydowych materiałów kompozytowych typu CFRP”

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R w układzie 3-etapowym tj.:

Etap I BP – Opracowanie nowej technologii w skali laboratoryjnej procesu zgrzewania ultradźwiękowego polimerów zbrojonych włóknem węglowym.

Etap II PR – Opracowanie metod różnicowego pomiaru spoiny w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem profilometrów laserowych w skali laboratoryjnej.

Etap III PR – Opracowanie wraz z integracją i optymalizacją modułów urządzenia spajającego nowej generacji.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie działalności i aktywności badawczo – rozwojowej firmy WJATECH Sp. z o.o. na rzecz podniesienia jej konkurencyjności w wyniku opracowania w toku prac badawczych i wdrożenia na rynek innowacyjnych urządzeń spajających nowej generacji.

PLANOWANE EFEKTY

Koncepcja projektu zakłada wdrożenie do własnej działalności gospodarczej wyników prac B+R na bazie, których rozpocznie produkcję i sprzedaż gotowego rozwiązania w postaci urządzenia spajającego nowej generacji. Grupę docelową stanowiły będą podmioty z sektora motoryzacyjnego, jak również lotniczego, zbrojeniowego, budowlanego, maszynowego i elektromaszynowego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 218 472,66 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 055 613,10 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach   Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP, Wjatech Sp. z o. o.  z siedzibą w 36-062 Zaczernie 190 D

„Internacjonalizacja działalności w celu wprowadzenia własnych produktów na rynki zagraniczne” nr wniosku POPW.01.02.00-18-0054/19

Całkowita wartość projektu 775 335,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 339 400,00 PLN

Nazwa beneficjenta:  Wjatech Sp.z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w  ramach  działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

„Wzrost efektywności procesów biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych AJ Profibud i partnerów”

Całkowita wartość projektu 1 089 900,00  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 644 490,00 PLN

Nazwa beneficjenta AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K

Dotacje na innowacje