Projekty UE


Internacjonalizacja działalności w celu wprowadzenia własnych produktów na rynki zagraniczne


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP, Wjatech Sp. z o. o. z siedzibą w 36-062 Zaczernie 190 D

„Internacjonalizacja działalności w celu wprowadzenia własnych produktów na rynki zagraniczne” nr wniosku POPW.01.02.00-18-0054/19,

Całkowita wartość projektu 775 335,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 339 400,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Wjatech Sp.z o.o.

Innowacyjny produkt

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WJATECH dzięki wdrożeniu nowego produktu: innowacyjnej 8 osiowej linii technologicznej do zastosowań
w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej.

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej automatycznej zrobotyzowanej 8 osiowej linii technologicznej do produkcji elementów wielkogabarytowych do zastosowań w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej.

Planowane efekty: Do założonych efektów należą: Wdrożenie innowacyjnej technologii, wejście na nowe rynki zbytu, poprawa warunków BHP, wdrożenie nowego innowacyjnego produktu będącego wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, wzrost przychodów ze sprzedaży, utworzenie nowych miejsc pracy: 2 etaty, wzrost konkurencyjność na rynku regionalnym oraz krajowym.

Wartość projektu: 4 920 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 280 000,00 PLN

Firma WJATECH Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poprzez oferowaną Automatyczną zrobotyzowaną 8 osiową linię technologiczną do produkcji elementów wielkogabarytowych do zastosowań w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej, zagwarantuje zakładom produkcyjnym innowacyjne rozwiązanie będące odpowiedzią na zidentyfikowane wady oraz niedoskonałości obecnie dostępnych linii technologicznych. Przedmiotowa Linia technologiczna będąca wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R jest rozwiązaniem nieznanym i niestosowanym dotychczas, jej zaawansowana budowa oraz praktycznie nieograniczona funkcjonalność są wynikiem wieloletniego doświadczenia w dziedzinie budowy maszyn – zarówno Właścicieli jak i wykwalifikowanych konstruktorów Przedsiębiorstwa WJATECH Sp. z o.o. Zakładając budowę prototypu tej innowacyjnej linii Przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności postanowiło rozwiązać problem pozycjonowania elementów obrabianych względem funkcjonalnych stanowisk obróbczych. Zdecydowano się na zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim są ruchome słupo wysięgniki poruszające się względem detalu na specjalistycznych torowiskach jezdnych, przedmiotowe słupo wysięgniki dodatkowo mogą zostać wykonane w technologii dwukierunkowej, na kształt litery T, umożliwiając tym samy jednoczesna obróbkę 2 elementów na raz, na równolegle usytuowanych liniach. Oprócz tego rozwiązania zastosowano również możliwość precyzyjnego automatycznego pozycjonowania obrabianego detalu względem ruchomych słupo wysięgników, który dodatkowo porusza się po torowisku jezdnym pozycjonera – co więcej element usytuowany na pozycjonerze morze być automatycznie odwracany, co jest przejawem zastosowania kolejnej dodatkowej osi ruchu. Te wszystkie innowacyjne rozwiązania odnoszące się do Automatycznej zrobotyzowanej 8 osiowej linii technologicznej do produkcji elementów wielkogabarytowych do zastosowań w branży motoryzacyjnej oraz lotniczej, przekładają się bezpośrednio na niespotykaną dotychczas funkcjonalność, precyzję oraz uniwersalny charakter. Biorąc pod uwagę funkcjonalności zrobotyzowanego ramienia zamontowanego na ruchomych słupo wysięgnikach oraz dodatkowe osie ruchu innowacyjnego urządzenia Wnioskodawcy, maszyna będzie posiadała 8 funkcjonalnych osi ruchu, co samo w sobie jest rozwiązaniem niespotykanym i niestosowanym w liniach technologicznych. Kolejną zaletą zastosowanych rozwiązań jest nieporównywalny wzrost wydajności i szybkości przeprowadzanych procesów technologicznych. Linia technologiczna oferowana przez Przedsiębiorstwo wnioskodawcy ma praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy jeśli chodzi o ilość stanowisk technologicznych oraz rodzaj zastosowanych funkcjonalności, taka cecha jest szczególnie istotna w przypadku prac technologicznych prowadzonych w branży motoryzacyjnej oraz samolotowej. Niekiedy ogromne elementy, wchodzące w skład budowanych samolotów, wymagają zastosowania odpowiednich linii technologicznych, odpowiedzią na te potrzeby jest produkt Wnioskodawcy, którego konfigurowalna linia technologiczna będzie się składać z 6 metrowych modułów. Taka funkcjonalność daje nieograniczone możliwości konfiguracji i jest niewątpliwą zaletą, będąc jednak jedynie dodatkiem do innowacyjnego charakteru samej linii.

Dzięki zastosowaniu wspomnianych możliwości pozycjonowania i ruchu, możliwościom rozbudowy o dodatkowe zrobotyzowane słupo wysięgniki, a także nieograniczoną możliwość modyfikacji funkcjonalności zrobotyzowanych ramion – daje to w efekcie rozwiązanie produktowe dające klientom nieocenioną przewagę technologiczną, przyczyniającą się do znacznego wzrostu wydajności, precyzji, dokładności oraz szybkości prowadzonego procesu technologicznego. Jednocześnie wykorzystując zalety urządzenia, oraz nowy schemat usytuowania linii technologicznej przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego – głównie motoryzacyjnego i lotniczego – będą mogły pozwolić sobie na lepsze rozplanowanie położenia posiadanych maszyn, dzięki czemu stanie się możliwe funkcjonowanie linii technologicznej nawet na małym obszarze produkcyjnym.

Produkcyjne wdrożenie sitodrukarki do nanoszenia warstw światłoczułych na taflach szklanych metodą sitodruku w cyklu automatycznym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności firmy Wjatech Sp.z o.o.

Przedmiotem projektu jest produkcyjne wdrożenie sitodrukarki do nanoszenia warstw światłoczułych na taflach szklanych metodą sitodruku w cyklu automatycznym.

Zakładanym przez Spółkę efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej na skalę przedsiębiorstwa ale również i świata.

Skutkować to będzie m.in.:
1. Wzrostem zatrudnienia w firmie
2. Wzrostem przychodów ze sprzedaży
3. Wprowadzeniem innowacji organizacyjnej, procesowej oraz produktowej
4. Oszczędnościami energii elektrycznej

Okres realizacji projektu: 26.04.2017 – 30.06.2019

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIR.03.02.01-18-0034/15-00

Wartość Projektu: 24 114 169,06PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 069 607,00PLN

Zakup informatycznego systemu dynamicznej optymalizacji i wsparcia zarządzania procesami produkcji w firmie WJATECH Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

„Zakup informatycznego systemu dynamicznej optymalizacji i wsparcia zarządzania procesami produkcji w firmie WJATECH Sp. z o.o.”

Numer umowy: SOI/TT/19/2021

Całkowita wartość projektu 531 394,44 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 367 223,80 PLN

Nazwa beneficjenta: WJATECH Sp.z o.o.

Cel główny realizacji projektu: Wzrost efektywności infrastrukturalnej poprzez zoptymalizowanie obszarów gospodarki materiałowej i ograniczenie nadmiernych zapasów. Wprowadzona technologia spowodowała permanentną zmianę procesu produkcji wprowadzając w przedsiębiorstwie innowacyjność procesową.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie są korzyści rynkowe, finansowe, technologiczne oraz organizacyjne czego wynikiem będzie wzrost przychodów ze sprzedaży w skali przedsiębiorstwa o 15 %.

Opracowanie w toku prac B+R urządzenia spajającego nowej generacji wykorzystującego technologię ultradźwiękowego zgrzewania hybrydowych materiałów kompozytowych typu CFRP

TYTUŁ PROJEKTU
„Opracowanie w toku prac B+R urządzenia spajającego nowej generacji wykorzystującego technologię ultradźwiękowego zgrzewania hybrydowych materiałów kompozytowych typu CFRP”

OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R w układzie 3-etapowym tj.:
Etap I BP – Opracowanie nowej technologii w skali laboratoryjnej procesu zgrzewania ultradźwiękowego polimerów zbrojonych włóknem węglowym.
Etap II PR – Opracowanie metod różnicowego pomiaru spoiny w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem profilometrów laserowych w skali laboratoryjnej.
Etap III PR – Opracowanie wraz z integracją i optymalizacją modułów urządzenia spajającego nowej generacji.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie działalności i aktywności badawczo – rozwojowej firmy WJATECH Sp. z o.o. na rzecz podniesienia jej konkurencyjności w wyniku opracowania w toku prac badawczych i wdrożenia na rynek innowacyjnych urządzeń spajających nowej generacji.

PLANOWANE EFEKTY
Koncepcja projektu zakłada wdrożenie do własnej działalności gospodarczej wyników prac B+R na bazie, których rozpocznie produkcję i sprzedaż gotowego rozwiązania w postaci urządzenia spajającego nowej generacji. Grupę docelową stanowiły będą podmioty z sektora motoryzacyjnego, jak również lotniczego, zbrojeniowego, budowlanego, maszynowego i elektromaszynowego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 218 472,66 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 055 613,10 PLN
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia